Vergoedingsmogelijkheden: een overzicht

In afwachting van een alternatief voor de bijkluswet vanuit de politiek lijsten we nog even enkele andere vergoedingsmogelijkheden op:

1. KVR (kleine vergoedingsregeling voor kunstenaars)

De kleine vergoedingsregeling voor artiesten/kunstenaars (KVR) is een all-in kostenvergoeding die je niet kunt combineren met een andere kostenvergoeding (zoals afgelegde kilometers). De forfaitaire onkostenvergoedingen wordt toegekend voor het leveren van (kleinschalige) artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken voor rekening van een opdrachtgever. Onder de volgende voorwaarden (2020) is de KVR vrijgesteld van sociale bijdragen en van belastingen:

  • maximaal 130,79 euro per dag per opdrachtgever;
  • niet meer dan 7 dagen na elkaar bij dezelfde opdrachtgever;
  • niet gelijktijdig als werknemer of als zelfstandige voor eenzelfde opdrachtgever werken, tenzij voor niet-artistiek werk;
  • niet meer dan 30 dagen per jaar;
  • maximaal 2615,78 euro per jaar.

De KVR geldt dus enkel indien het gaat om prestaties van artistieke aard. Een definitie die de RSZ hieraan geeft: “Onder het leveren van artistieke prestaties en/of het produceren van artistieke werken dient te worden verstaan de creatie en/of uitvoering of interpretatie van artistieke oeuvres in de audiovisuele en de beeldende kunsten, in de muziek, de literatuur, het spektakel, het theater en de choreografie.”

Duidelijker gesteld en toegepast op de werking van VLAMO gaat het om een concert, een toonmoment, een uitvoering (en de bijbehorende repetities) – en dus niet om iets educatiefs zoals lessen, een workshop of een play-in (tenzij het énkel gaat om het aansluitende concert).

Let op: de opdrachtgever heeft geen enkele verzekeringsplicht tegenover artiesten die via de KVR werken (in tegenstelling tot vrijwilligers). Ze zijn dus niet verzekerd bij ongevallen.

Artiesten en kunstenaars kunnen zich laten uitbetalen via de KVR, indien ze in het bezit zijn van een kunstenaarskaart. Deze vergoeding wordt wettelijk beschouwd als een terugbetaling van kosten.

2. Vrijwilligersvergoeding

De (forfaitaire) vrijwilligersvergoeding is een all-in kostenvergoeding. Alle kosten zijn in dat bedrag begrepen. Om op deze vergoeding niet belast te worden, mag een vrijwilliger in totaal (= in alle verenigingen samen) maximum 35,41 euro per dag en 1416,16 euro per jaar ontvangen. Deze bedragen gelden vanaf 1 januari 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Daarnaast mag de opdrachtgever vrijwilligers ook een verplaatsingsvergoeding geven voor maximaal 2000 kilometer per jaar en maximaal 708,40 euro per jaar. Dit maximumbedrag geldt voor de periode van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021.

Iedereen mag aan vrijwilligerswerk doen, ook minderjarigen (vanaf het jaar waarin iemand 16 jaar wordt). Daarbij is het geen vereiste om de Belgische nationaliteit te hebben: alle mensen uit de Europese Unie, mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers kunnen zonder problemen “vrijwilligen”. Sommige vrijwilligers hebben wel een meldingsplicht of moeten zelfs toelating vragen, omdat ze een vervangingsinkomen ontvangen. Daarnaast kan elke organisatie die geen winst nastreeft als opdrachtgever fungeren.

Onder vrijwilligerswerk wordt verstaan:

  • mensen die zich inzetten in een organisatie die geen winst nastreeft;
  • vrijwilligers doen dit onbezoldigd – vrijwilligerswerk wordt nooit betaald. Zij mogen wel een kostenvergoeding ontvangen, maar volgens strikte regels;
  • indien het op volledig vrijwillige basis gebeurt: niemand kan gedwongen worden om vrijwilligerswerk te doen.

(Meer info vind je op www.vlaanderenvrijwilligt.be en www.vereniginginfo.be)

3. Sociaal Bureau voor Kunstenaars

Als een artiest/kunstenaar korte opdrachten voor verschillende opdrachtgevers uitvoert, kan die (of de opdrachtgever) een beroep doen op Sociale Bureaus voor Kunstenaars (SBK’s). Dat zijn uitzendkantoren met ervaring in de artistieke sector, die hier tegen een vergoeding als werkgever optreden. SBK’s fungeren als tussenpersoon tussen artiest en opdrachtgever en regelen alle papierwerk die met een opdracht gepaard gaat. Ze spelen daarbij de rol van juridische werkgever – als muzikant werk je dus eigenlijk als werknemer – met alle gevolgen van dien.

AMPLO is een voorbeeld van een SBK: zij sluiten vanaf nu eveneens projectcontracten af van bepaalde duur óf voor de realisatie van een bepaald project (waarbij de einddatum nog niet vaststaat). Op die manier kan “de werknemer” duurzamer tewerkgesteld worden.

Als artiest/kunstenaar vraag je aan het SBK hoeveel je moet aanrekenen om een bepaald nettoloon over te houden van een facturatiebedrag. Die som is de totale prijs voor de opdrachtgever. Je vereniging betaalt het facturatiebedrag aan het SBK. Op dat bedrag worden nog sociale bijdragen (zowel van de werkgever als de werknemer), bedrijfsvoorheffing (voorschot voor de belastingen), commissieloon van het SBK enzovoort afgehouden. Het nettoloon bedraagt ongeveer de helft van het totale facturatiebedrag.

Nog vragen over vergoedingen? Stuur een mailtje naar zakelijkadvies@vlamo.be.