Zakelijk advies in tijden van corona

Economische steunmaatregelen

CULTUURCORONAPREMIE

De cultuurcoronapremie is een forfaitaire subsidie van maximaal 1.500 euro voor de kwetsbare kernspelers in het Vlaamse culturele ecosysteem die momenteel niet kunnen genieten van de verschillende federale en/of regionale compensatiemaatregelen, maar toch schade hebben geleden door de coronacrisis. Die spelers vallen momenteel dus tussen de mazen van het net. De premie staat open voor natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector en voldoen aan de voorwaarden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media ontwikkelt momenteel een digitale applicatie waar je de cultuurcoronapremie zal kunnen aanvragen. Een aanvraag indienen kan vanaf 17 juli. De deadline is 31 augustus 2020 om 15 uur.

Wil je op de hoogte gehouden worden over wanneer deze beschikbaar gesteld zal worden? Schrijf je dan in via deze website. Je vindt op deze webpagina ook alle voorwaarden voor zelfstandigen (eenmanszaken) en loontrekkenden terug.

 

STEUNMAATREGELEN: NOODFONDS LOKALE BESTUREN VOOR LOKALE VERENIGINGEN (JEUGD, SPORT EN CULTUUR)

Om het lokale verenigingsleven bij te staan, besliste de Vlaamse regering om 87,3 miljoen euro (uit het noodfonds van 300 miljoen euro) uit te trekken voor lokale besturen. Het grootste deel van die middelen (83,9 miljoen euro) gaat naar de Vlaamse steden en gemeenten om lokale jeugd-, sport- en cultuurverenigingen te ondersteunen, aangezien dit bestuursniveau het dichtst bij de lokale verenigingen staat.We willen lokale besturen dan ook oproepen om de boodschap van de Vlaamse regering ter harte te nemen door deze middelen daadwerkelijk en rechtstreeks te investeren in het lokale verenigingsleven, en niet voor al genomen (steun)maatregelen.VLAMO geeft muziekverenigingen graag een aanzet in de communicatie met hun lokale bestuur en stelde daarom een voorbeeldbrief met bijlage op waarmee jullie contact kunnen opnemen in verband met het noodfonds in jullie stad of gemeente.

Een overzicht van de verdeling van het noodfonds voor jeugd-sport-cultuur per lokaal bestuur vind je hier

 

 

TEGEMOETKOMINGEN

 

Verder lijstte VLAIO op haar website specifieke steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen met betrekking tot het coronavirus op – lees daarbij ook zeker de meest gestelde vragenDenk eraan dat een onderneming in deze “iedere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent” betreft. 

Een beknopt overzicht:

 

Overbruggingsrecht

Als je je zelfstandige activiteit minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen onderbroken hebt of onderbreekt tussen 1 en 31 maart en/of tussen 1 en 30 april, kun je het overbruggingsrecht aanvragen. Ben je verplicht te sluiten, bijvoorbeeld als uitbater van een culturele inrichting, dan heb je er recht op vanaf de eerste dag.

Voor zelfstandigen in hoofdberoep bedraagt de uitkering 1.291, 69 euro per maand zonder gezinslast en 1.614,10 euro per maand mét gezinslast. Idem voor zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen van minstens 13.993,78 euro. Zelfstandigen in bijberoep met een jaarlijks belastbaar inkomen tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro, kunnen een overbruggingsrecht krijgen van 645,85 euro per maand zonder gezinslast en 807,05 euro per maand met gezinslast. Voor zelfstandigen in bijberoep die ook een ander vervangingsinkomen krijgen, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, is het totale bedrag geplafonneerd op 1.614, 10 euro. Het overbruggingsrecht mag onbeperkt gecumuleerd worden met regionale premies (hinder- en compensatiepremie).

Je doet de aanvraag bij je sociaal verzekeringsfonds met dit formulier

 

Sociale bijdragen

 1. Uitstel

  Je kunt vragen om de betaling van je sociale bijdragen uit te stellen. Dat betekent dat je de bijdrage van het eerste kwartaal 2020 moet betalen vóór 31 maart 2021 en de bijdrage van het tweede kwartaal 2020 vóór 30 juni 2021. Je kunt de aanvraag indienen bij je sociaal verzekeringsfonds tot 15 juni 2020. Als je de voorlopige sociale bijdragen van het eerste kwartaal 2020 niet tijdig (voor 31 maart 2020) betaalt, zullen geen verhogingen toegepast worden. Hetzelfde geldt voor de regularisatiebijdragen die op 31 maart 2020 betaald moeten zijn. Dit is automatisch. Je moet geen aanvraag doen.
 2. Vermindering

  Als je beroepsinkomen als gevolg van het coronavirus zakt onder bepaalde drempels, kun je een vermindering van je voorlopige sociale bijdragen vragen. Zo kun je vragen om je voorlopige bijdragen te verminderen naar 717,18 euro per kwartaal (exclusief de kosten van je sociaal secretariaat), als je aannemelijk maakt dat je beroepsinkomen in 2020 lager zal zijn dan 13 993,78 euro.
 3. Vrijstelling

  Je kunt ook een vrijstelling van bijdragen vragen. Voor het eerste kwartaal 2020 kan dat nu al. Wil je een vrijstelling vragen voor het eerste en het tweede kwartaal, dan kan dat pas als je de afrekening van het tweede kwartaal hebt gekregen. In geval van vrijstelling bouw je geen pensioenrechten op. Je kunt dat binnen de vijf jaar regulariseren.

Meer info kan je op de website van het RSVZ vinden.

 

Belastingen

De btw-aangiften voor maart kun je indienen tot 7 mei en die voor april tot 5 juni. Voor de betaling van de periodieke btw-aangifte over de maand april 2020 krijg je uitstel tot 20 juli 2020. De btw voor februari kan terugbetaald worden op uiterlijk 30 april (in plaats van 29 mei of 30 juni), als je ten laatste op 3 april de aangifte doet. De termijn voor het indienen van de jaarlijkse klantenlisting is verlengd tot 30 april. De btw voor februari moet pas betaald zijn op 20 mei en die voor maart op 20 juni. De bedrijfsvoorheffing voor februari moet pas betaald zijn op 13 mei en die voor maart op 15 juni. De aangifte voor het eerste kwartaal moet je ten laatste doen op 15 juni. Wanneer de uiterste datum voor de aangifte van de inkomsten in de vennootschaps- en rechtspersonenbelasting valt in de periode van 16 maart tot 30 april, krijg je daarvoor tijd tot 30 april 2020.

De termijnen voor de betaling van de personenbelasting, de vennootschapsbelasting, de belasting van niet-inwoners en de rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2019 worden verlengd met twee maanden. Bovenop dit automatisch uitstel, kun je voor alle belastingen een aanvraag doen om ze af te betalen en om geen intresten of boetes te moeten betalen.

Meer info vind je op de website van de FOD Financiën.

 

Hinderpremie

Bij Ministerieel Besluit van 23 maart 2020, werden cafés, winkels, inrichtingen die behoren tot de culturele sector enz., verplicht te sluiten. Op basis van een Besluit van de Vlaamse Regering kunnen de uitbaters een hinderpremie krijgen. Het moet gaan over de sluiting van een ruimte waar prestaties geleverd worden voor het publiek. Een fotograaf, zelfstandige muzikant of geluidstechnicus, die geen fysieke locatie heeft die publiek toegankelijk is, heeft dus geen recht op een hinderpremie (maar eventueel wel op het overbruggingsrecht of de compensatiepremie).

De premie bedraagt 4.000 euro (per vestiging), verhoogd met 160 euro per verplichte sluitingsdag vanaf 6 april. Deze maatregel geldt niet alleen voor zelfstandigen en vennootschappen, maar ook voor verenigingen met minstens één voltijdse werknemer. Zelfstandigen in bijberoep komen in aanmerking als ze minstens de minimum sociale bijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep betalen, dat is als hun netto belastbaar inkomen per jaar hoger is dan 13.993,76 euro.

Verschillende organisaties die samen een ruimte uitbaten, kunnen de premie slechts één keer krijgen. Verschillende organisaties die meerdere zaken uitbaten op hetzelfde adres (bv. café op gelijkvloers en

tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping), kunnen elk de hinderpremie krijgen. Wanneer een organisatie meerdere ruimtes uitbaat, kan ze voor elke ruimte de premie krijgen, met een maximum van vijf. Voorwaarde is dat in elke vestiging minstens één voltijds personeelslid werkt. Je kunt de premie aanvragen tot en met 18 juni 2020. Je vindt meer informatie op de website van VLAIO.

Compensatiepremie

In toepassing van een Besluit van de Vlaamse regering van 10 april 2020, krijgen bedrijven en zelfstandigen die in Vlaanderen gevestigd zijn, en tussen 14 maart en 30 april, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, minstens 60% omzetverlies lijden, een premie van 3.000 euro. Het omzetverlies moet een gevolg zijn van de coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad, zoals het verbod op het organiseren van voorstellingen, concerten, socio-culturele en vormingsactiviteiten enz. Je kunt de premie aanvragen voor elke exploitatiezetel met minstens één VTE werknemer. Deze maatregel geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep, die een netto beroepsinkomen hebben van

minstens 13.993,78 euro en die dus de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep betalen (717,18 euro per kwartaal). Zelfstandigen in bijberoep met een netto beroepsinkomen tussen 6.996,89 en 13.993,78 euro en die minder dan 4/5de werken als werknemer, kunnen 1.500 euro krijgen. Je kunt de premie op deze webpagina van VLAIO aanvragen tot 30 juni.

 

WAT MET HET KUNSTENAARSSTATUUT

De referteperiodes voor het verkrijgen van het “kunstenaarsstatuut” (het voordeel van het behoud van het bedrag van de uitkering in de eerste periode) worden met drie maanden verlengd. Als je “kunstenaarsstatuut” vervalt in de periode van 1 april tot 30 juni 2020, wordt het verlengd tot 30 juni 2020.

 

 

SUBSIDIES

Deadline aanvraag subsidies

De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving. Dat geldt zowel voor organisaties in de cultuursector als in de jeugdsector.Verslag lopend project

Als je wegens de verstrengde maatregelen niet in staat bent om een volledig dossier in te dienen, stuur je zelf het bewijs van onvolledigheid (bv. een mail van de raad van bestuur) naar kiosk@vlaanderen.be. Geef daarbij ook aan wanneer je het dossier zal kunnen vervolledigen en motiveer de looptijd. Het departement zal dit contextueel bekijken. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen.Werking

Daarnaast kan de pandemie aanleiding geven tot overmacht. Als de verstrengde maatregelen een directe impact hebben op je werking en de beoogde doelstellingen van je werking, zal het departement daar rekening mee houden bij de beoordeling en de verslaggeving van 2020 volgend voorjaar (2021).

 

 

Specifieke informatie voor de cultuursector

Het departement CJM en Cultuurloket sloegen de handen in elkaar – uiteraard niet letterlijk – en stelden een hele FAQ op. Aanvullend op dat document kan je de belangrijkste antwoorden bij de volgende vragen hieronder vinden:

ANNULERING VAN ACTIVITEITEN

Is de annulering van een evenement omwille van het coronavirus een geval van overmacht?

Bij Ministerieel Besluit heeft de overheid een algemeen verbod op recreatieve, en dus culturele, evenementen en activiteiten uitgevaardigd tot 19 april. De maatregel is intussen verlengd tot en met 7 juni en voor massa-evenementen tot 31 augustus. Het is nog wachten op een ministerieel besluit om te verduidelijken wat er precies bedoeld wordt met “massa-evenementen”. Als de overheid een evenement verbiedt, kun je overmacht inroepen om het contract aan te passen, bijvoorbeeld het evenement uit te stellen, of desnoods te ontbinden. Tenminste, als er op het moment dat het contract gesloten is nog geen sprake was van de coronaproblemen. In het andere geval is het twijfelachtig of het probleem onvoorzienbaar was en of er dus sprake is van overmacht.Wat als je uit louter voorzichtigheid een evenement wil annuleren?

De genomen maatregelen gelden tot en met 7 juni 2020. In dit geval is de overmacht van de situatie dus betwistbaar. Indien je reeds een schriftelijke overeenkomst bent aangegaan, kan je voorstellen aan de andere partij(en) om de activiteiten of evenement te annuleren of uit te stellen. Indien die daarmee akkoord gaat, is er geen probleem. Je loopt enkel het risico een schadevergoeding te moeten betalen wanneer de andere niet akkoord gaat, dit wegens contractbreuk. 

In elk van de bovenstaande scenario's dien je de partij(en) zo snel mogelijk en liefst schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail met bevestiging van ontvangst of per aangetekende brief) te informeren. Daarnaast moet je ook inspanningen leveren om de gemaakte afspraken zoveel mogelijk na te komen om zo de schade voor de andere partij te beperken. Bijvoorbeeld door het evenement, indien mogelijk, naar een latere datum te verschuiven in plaats van het geheel te annuleren.

Als je een contract gesloten hebt voor een evenement dat gepland is na 7 juni, heb je misschien heel goede redenen om het te ontbinden. Omdat het niet zal kunnen doorgaan, omdat je nog belangrijke kosten zou moeten maken, die je niet zal kunnen recupereren, omdat je bestellingen geplaatst hebt die je nu nog kunt annuleren, maar morgen niet meer enz. In dat geval kan er ook sprake zijn van overmacht. Tenminste, als er op het moment dat het contract gesloten is nog geen sprake was van de coronaproblemen. In het andere geval is het twijfelachtig of het probleem onvoorzienbaar was en of er dus sprake is van overmacht.Dien je als organisator een schadevergoeding te betalen indien je een evenement annuleert?

In geval van overmacht is er geen sprake van contractbreuk en zal je dus ook geen schadevergoeding dienen te betalen. Echter, wanneer er geen sprake van overmacht is kunnen andere partijen wel een schadevergoeding eisen wegens contractbreuk (tenzij de andere partij zich kan beroepen op een clausule in het contract).Wat met de kosten (zaal, materiaal, reis- en verblijfkosten …)?

Gemaakte afspraken tussen verscheidene partijen zijn vaak specifiek maatwerk. Er moet dan ook steeds bekeken worden wat er bij contract bepaald werd, welke kosten al gemaakt werden of zich nog kunnen voordoen en wie welke kosten voor zich nam/neemt. Indien je de overeengekomen verplichtingen niet nakomt (zoals bij een annulering waar de ander niet mee instemde), zal je bij overmacht in principe meteen ook de kosten van de andere partij dienen te vergoeden. 

In elk geval is het aangewezen om over de kostenkwestie te overleggen, en de afspraken daarover op papier zetten. Dat kan in een schriftelijk contract of in een uitwisseling van e-mails. Kijk ook na of een van de partijen een verzekering gesloten heeft die alle of bepaalde kosten zou kunnen dekken. Wanneer er ten slotte voorschotten betaald of ontvangen werden, zullen die in principe terugbetaald dienen te worden als de overeenkomst ontbonden werd wegens overmacht. Opnieuw behoudt de andere partij het recht op een schadevergoeding, na betaling van een voorschot, indien er geen sprake van overmacht is.Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk als hun organisatie een evenement laat doorgaan?

In principe zijn bestuurders van een vzw niet persoonlijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun organisatie. Immers, iedereen kan fouten maken. Maar, bij fouten die “normaal voorzichtige en zorgvuldige” bestuurders niet zouden maken kunnen ze wel aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit resulterende schade. 

Stel dat een vzw haar activiteiten, concerten of repetities laat plaatsvinden, ondanks het verbod van de overheid, dan zouden de bestuurders ervan persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de mogelijke gevolgen.AUTEURSRECHTEN

Samen solo, samen solidair. Dat hebben jullie allemaal begrepen. Klein of groot, binnen en buiten: jullie ondernemen diverse initiatieven om elkaar te blijven ontmoeten en vinden in muziek. Dit ook online, want het internet verbindt en brengt dat alles tot bij jou in de woonkamer. Denk er wel aan dat je steeds toestemming nodig hebt voor het gebruiken én voor het verspreiden van auteursrechtelijk materiaal. Wat dat laatste betreft voorzien ook enkele beheersvennootschappen tegemoetkomingen, om jullie te ondersteunen.

 

UNISONO

Zo neemt Unisono, de organisatie die rechten int voor Sabam, Playright en Simim, alvast de volgende maatregelen:

 • Alle facturen voor evenementen die gepland waren van 13 maart tot 3 mei worden gecrediteerd. Als je al betaald hebt, krijg je je geld terug.
 • Opschorting van de facturatie voor dagelijks muziekgebruik in ondernemingen die gesloten zijn wegens de corona-maatregelen.
 • Verlenging van de betaaltermijn voor openstaande facturen met 60 dagen.
 • Geen herinneringskosten.

Daarnaast concreet over de “solo concerten” in de voortuin en over de verspreiding van muzikale solidariteitsfilmpjes, zoals eigen beelden of compilaties van “We zullen doorgaan”:

 • Indien de solo-live uitvoeringen te kaderen zijn in huidige crisis, zal je geen licentie via Unisono nodig hebben. Dergelijke initiatieven worden dus tijdelijk vrijgesteld. 
 • De online verspreiding van het beeldmateriaal zelf kan nog onderverdeeld worden:
  • Share je jouw materiaal via Facebook en/of via Youtube (inclusief verwijzende links op eigen website naar deze platformen), dan zijn er geen bijkomende rechten verschuldigd. Deze platformen beschikken immers al over een licentie met Sabam, zolang je de betreffende content gratis ter beschikking stelt.
  • Deel je de filmpjes via je eigen website (ook die van je vereniging) of andere platformen die niet gedekt zijn door een licentie met Sabam, dan heb je wél een licentie met Sabam nodig. Het tarief “streaming muziek” dat hier dan van toepassing zal zijn, vind je hierzo. Vervolgens kan je een eventuele licentie aanvragen via MyUnisono.

SEMU

Verder hebben verschillende amateurkoren en -orkesten ook een overeenkomst afgesloten met Semu, de beheersvennootschap voor muziekuitgevers, voor het kopiëren van partituren die tijdens repetities en concerten worden gebruikt. Deze amateurkunstenverenigingen mogen door de coronamaatregelen echter momenteel geen activiteiten uitvoeren en zijn dan ook uiteraard fysiek niet in de mogelijkheid om repetities en concerten te laten plaatsvinden. In navolging van andere beheersvennootschappen, heeft Semu begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden en kan er een tegemoetkoming afgesproken worden waarbij voor een bepaalde periode geen kosten in rekening worden gebracht. Tevens is een digitale uitbreiding van de licentie voor de muziekverenigingen beschikbaar, zodat eventuele bladmuziek of studiemateriaal ook digitaal aan de leden kan worden bezorgd.
Zijn de activiteiten van jouw muziekvereniging volledig opgeschort en organiseer je geen digitale repetities of concerten? Neem dan contact op met Semu (office@semu.be) om een tegemoetkoming af te spreken.ALGEMENE VERGADERING

De Algemene Vergadering van een vzw moet minstens eenmaal per jaar samenkomen, onder andere om de jaarrekening goed te keuren. Zoals de wet dicteert, dient die samenkomst uiterlijk zes maanden na afsluiting van het boekjaar. gerealiseerd te worden. Echter, je wint geen prijs als je raadt waarom je niet fysiek samen mag komen in deze periode; bijgevolg kan de Algemene Vergadering niet face à face vergaderen. Daarom werd er op 9 april 2020 een Koninklijk Besluit gepubliceerd dat omschrijft welke mogelijkheden er voor Algemene Vergaderingen en voor de vergaderingen van bestuursorganen bestaan in corona-tijden. De maatregelen werden bovendien, bij Koninklijk Besluit van 28 april 2020, verlengd tot 30 juni 2020. Volgens het KB kunnen er voor de (gewone en buitengewone) Algemene Vergadering drie verschillende mogelijkheden uiteengezet worden:

 • Het bestuursorgaan - voorheen de Raad van Bestuur - kan de beslissing nemen om de AV uit te stellen. Dit kan tot 10 weken na de eerste datum volgens de wet of de statuten.
 • De Algemene Vergadering kan echter toch gewoon samenkomen, althans: virtueel toch. De vergadering mag op elektronische wijze georganiseerd worden, zolang elk lid daarmee akkoord gaat, gelijktijdig actief kan deelnemen, kan stemmen en vragen kan stellen.
 • Tenslotte kan de Algemene Vergadering eveneens met behulp van een "schriftelijke procedure" plaatsvinden. Dit is een vrij ingewikkelde procedure, die vooral gevolgd zal worden door vennootschappen of voor vergaderingen in het bijzijn van een notaris. 

De (uitgestelde) deadline voor het organiseren van een algemene vergadering (AV) ligt, dankzij de nieuwe maatregelen, op uiterlijk 8 september 2020 en is daarmee de laatste dag om je jaarrekening te laten goedkeuren. Opgelet, er moet hiervoor dus opgeroepen worden vòòr 30 juni 2020. Meer info over deze maatregelen kan je op de website van Scwitch en op het blog van Steven Matheï nalezen.ONDERZOEK: HOE VER NIEZEN WE

Hoesten en niezen, we krijgen er momenteel rillingen van. Enkele knappen koppen staken daarom hun hoofden bij elkaar en onderzochten hoe het zit met de gasdruppeltjes die hierbij uitgestoten worden:

 • Zware druppels zijn onderhevig aan de zwaartekracht en vallen binnen een minuut naar beneden op de grond. Gasvormige wolkjes met minuscule waterdruppeltjes, die virussen zouden kunnen bevatten, kunnen echter tot wel 20 minuten blijven rondzweven in een ongeventileerde ruimte. Daarnaast kunnen ze zich eveneens verspreiden over grotere afstanden.
  • Indien je ruimtes ventileert - denk daarbij aan het openzetten van ramen en deuren - kunnen zo'n gasvormige waterwolkjes afgevoerd worden.​​​​​​
  • De snelheid waarmee we uitademen, hoesten of niezen, kan trouwens van 36 tot 110 kilometer per uur variëren! De gasvormige wolkjes met minuscule waterdruppeltjes kunnen vervolgens zo'n 8,2 meter ver komen, en dit geldt enkel wanneer je ter plekke niest of hoest.

VLAMO bekijkt of we mee kunnen instappen in een internationaal onderzoek over de reikwijdte van luchtpartikels bij blaasmuzikanten. 

 

 

Advies

 

Infolijn van Cultuurloket

De nood aan juridische of zakelijke antwoorden is hoog in de cultuursector. Daarom kan je je met corona-gerelateerde vragen richten tot de speciale coronalijn van Cultuurloket: 02 534 18 24. Juristen nemen oproepen 7 op 7 aan, telkens tussen 10:00 en 18:00 uur.Advies op maat van Scwitch

Geen antwoord gevonden op je vraag en heb je echt hulp op maat nodig? Bij Scwitch staat een team van experten klaar om concrete vragen te onderzoeken en praktisch advies te geven. Let wel: dit advies is niet gratis. Callcenter Corona

Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? De RSVZ (Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen) voorziet in een gratis hulplijn die elke werkdag bereikbaar is van 8:00 tot 20:00 uur: 0800 12 018.Meldpunt State of the Arts

Er werd een meldpunt opgericht door kunstenaarsplatform State of the Arts. In het document kan je aangeven hoe jij getroffen bent door de coronacrisis.

Algemene informatie

De federale overheid heeft een website ontwikkeld waar algemene info voor burgers verzameld wordt. Op www.infocoronavirus.be kan je een antwoord vinden op de volgende vragen: 

 • Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben?  
 • Mag ik nog op reis gaan?  
 • Hoe kan ik besmetting voorkomen?