De grote verdwijntruc

Ons artikel over de overdracht van de provinciale middelen (Klankbord nr.92 februari 2019) heeft heel wat stof doen opwaaien. Onze verenigingen maar ook de lokale besturen hebben talrijk gereageerd. In het artikel gaan we op zoek naar wat er in de toekomst zal gebeuren met het geld dat door de provincies werd gebruikt om de muziekverenigingen te ondersteunen. Door de gewijzigde taakstelling verliezen deze immers hun bevoegdheid met betrekking tot cultuur. 

De zienswijze van de Vlaamse overheid is duidelijk. De ondersteuning van de lokale verenigingen is een opdracht van het lokale bestuur. De Vlaamse overheid zal een bovenlokale cultuurwerking uitbouwen. Dit laatste heeft inmiddels vorm gekregen in het nieuwe Decreet op de bovenlokale cultuurwerking.

En de ondersteuning door de lokale besturen? Hun financieel verantwoordelijken geven in hun reacties duidelijk aan dat zij geen extra middelen hebben gekregen van Vlaanderen. De vernieuwde taakstelling van de provincies heeft er enkel toe geleid dat er voor de 7 gemeenten die een provinciale instelling hebben overgenomen een aanvullende dotatie is van het gemeentefonds voor een totaal bedrag van 23,8 miljoen euro. Ook voor 2020 hebben de gemeenten geen kennis dat zij extra geld zouden ontvangen… 

Voorlopig kunnen we dus enkel besluiten dat onze verenigingen vanaf volgend jaar geen rechtstreekse ondersteuning meer zullen ontvangen. Vlaanderen lijkt ook niet van plan deze middelen via de gemeenten terug aan de verenigingen te laten toekomen. Het lijkt op een geslaagde goocheltruc waarbij de artiest echter het verdwenen voorwerp nadien niet meer terug vindt… of toch slechts een gedeelte ervan. 

Dit gedeelte is het bedrag - 225.000 euro - dat VLAMO vanaf 2020 ontvangt om een plan voor talentontwikkeling mee uit te werken. Dit is minder dan de helft van de rechtstreekse ondersteuning die onze verenigingen ontvingen van de provincies, en daar moeten we nog de middelen aan toevoegen voor de organisatie van de wedstrijden waaraan moest worden deelgenomen om nadien financieel ondersteund te worden. 

Dit eenvoudige rekensommetje leert dat er voor onze verenigingen veel geld verdwenen is…

Geert Vandenwijngaert - Secretaris VLAMO

 

Verslag commissievergadering Vlaams Parlement - 28 maart 2019. 
Vraag van Bart Caron aan minister Sven Gatz om uitleg over de aanwending van de voormalige middelen van de provincies voor amateurkunsten.