Registratie UBO: deadline uitgesteld tot 30 september 2019

De nieuwe anti-witwaswet heet UBO (Ultimate Beneficial Owner) en houdt heel wat administratieve verplichtingen in. Vennootschappen, vzw’s en stichtingen worden verplicht om de identiteit van hun begunstigden te registreren in het UBO-register. Wat, wie en hoe moet dan net geregistreerd worden?

Wat?

De omzetting van een Europese richtlijn naar de betreffende wet doelt op het voorkomen van het witwassen van geld, de beperking van het gebruik van contanten en de financiering van terrorisme. Bijgevolg wordt er door een “register van uiteindelijke begunstigden in België” ingevoerd.

Wie?

De “uiteindelijke begunstigden”, of UBO’s, in het geval van vzw’s en stichtingen zijn:

 • de leden van de raad van bestuur;
 • de personen die gemachtigd zijn de vereniging te vertegenwoordigen;
 • de personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging of stichting;
 • de stichters van een stichting;
 • de natuurlijke personen of, wanneer deze personen nog niet werden aangeduid, de categorie van natuurlijke personen in wier hoofdzakelijk belang de vereniging zonder winstoogmerk of stichting werd opgericht of werkzaam is;
 • elke andere natuurlijke persoon die via andere middelen uiteindelijke zeggenschap over de vereniging of stichting uitoefent.

Hoe?

De voorziene registratieverplichting was voorzien voor 31 maart 2019, maar wordt – wegens de grootschalige onduidelijkheid en IT-problemen met het platform – uitgesteld tot 30 september 2019De “uiteindelijke begunstigden” dienen dus uiterlijk eind september voor de eerste maal geregistreerd te worden, dit via een toepassing op het MyMinFin-portaal[1]. De registratie kan enkel door een en wettelijke vertegenwoordiger of een gevolmachtigde gebeuren, en enkel indien die beschikt over een eID (om toegang te verkrijgen tot het digitale platform).

De volgende informatie zal handmatig ingevuld moeten worden voor al de UBO’s van je organisatie:

 • naam en voornaam;
 • geboortedatum;
 • nationaliteit(en);
 • volledig verblijfadres;
 • de datum waarop hij/zij UBO is geworden;
 • identificatienummer van het Rijksregister van natuurlijke personen of van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid (en waar van toepassing elk vergelijkbaar identificatiemiddel dat wordt afgeleverd door de staat waar hij verblijft of waarvan hij onderdaan is);
 • al de categorie(ën) van UBO waartoe hij behoort (bestuurder, lid dagelijks bestuur,…).

Let op: dit is nog niet het volledige plaatje. Al de bewijsstukken van de meegedeelde informatie in het UBO-register moeten daarbovenop bijgevoegd worden. Denk dan aan een kopie van de identiteitskaart/paspoort, de statuten van de vzw etc. Daarnaast moet elke wijziging in deze informatie over de UBO (opgenomen in het UBO-register) binnen de maand worden meegedeeld, gezien de informatie “adequaat, nauwkeurig en actueel” dient te zijn. De juistheid van de informatie in het UBO-register zal dan ook jaarlijks bevestigd moeten worden door de informatieplichtige (de vzw/stichting).