VLAMO in tijden van...

ContactInformatie: 
sophie@vlamo.be

U weet het al: corona. Om de verspreiding van het virus in te dijken, nam de federale overheid enkele ingrijpende maatregelen. Die maatregelen hebben verstrekkende gevolgen voor de cultuursector, aangezien alle recreatieve activiteiten – sport, cultuur, folklore – geannuleerd werden tot en met 19 april 2020, ongeacht hun omvang en of ze van publieke of openbare aard zijn. Zoals alle activiteiten van VLAMO zelfs tot eind april 2020 stil komen te liggen, vragen we met aandrang aan onze verenigingen om ook conform de maatregelen hun repetities en andere evenementen tijdelijk op te schorten. 

We willen daarbij relevante informatie bundelen en aanbieden aan onze verenigingen en individuele leden – van muzikanten tot sporters. Het overzicht zal dagelijks geüpdatet worden.Bijgewerkt op 03/04/2020

 

Specifieke informatie voor de cultuursector

ANNULERING VAN ACTIVITEITEN

Het departement CJM en Cultuurloket sloegen de handen in elkaar – uiteraard niet letterlijk – en stelden een hele FAQ op. Aanvullend op dat document kan je de belangrijkste antwoorden bij de volgende vragen hieronder vinden:Is de annulering van een evenement omwille van het coronavirus een geval van overmacht?

De overheid heeft een algemeen verbod op recreatieve, en dus culturele, evenementen en activiteiten uitgevaardigd. Er is dus sprake van overmacht, aangezien je geen andere keuze hebt.Wat als je uit louter voorzichtigheid een evenement wil annuleren?

De genomen maatregelen gelden, momenteel, tot en met 19 april 2020. In dit geval is de overmacht van de situatie dus betwistbaar. Indien je reeds een schriftelijke overeenkomst bent aangegaan, kan je voorstellen aan de andere partij(en) om de activiteiten of evenement te annuleren of uit te stellen. Indien die daarmee akkoord gaat, is er geen probleem. Je loopt enkel het risico een schadevergoeding te moeten betalen wanneer de andere niet akkoord gaat, dit wegens contractbreuk. 

In elk van de bovenstaande scenario's dien je de partij(en) zo snel mogelijk en liefst schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail met bevestiging van ontvangst of per aangetekende brief) te informeren. Daarnaast moet je ook inspanningen leveren om de gemaakte afspraken zoveel mogelijk na te komen om zo de schade voor de andere partij te beperken. Bijvoorbeeld door het evenement, indien mogelijk, naar een latere datum te verschuiven in plaats van het geheel te annuleren.Dien je als organisator een schadevergoeding te betalen indien je een evenement annuleert?

In geval van overmacht is er geen sprake van contractbreuk en zal je dus ook geen schadevergoeding dienen te betalen. Echter, wanneer er geen sprake van overmacht is kunnen andere partijen wel een schadevergoeding eisen wegens contractbreuk (tenzij de andere partij zich kan beroepen op een clausule in het contract).Wat met de kosten (zaal, materiaal, reis- en verblijfkosten …)?

Gemaakte afspraken tussen verscheidene partijen zijn vaak specifiek maatwerk. Er moet dan ook steeds bekeken worden wat er bij contract bepaald werd, welke kosten al gemaakt werden of zich nog kunnen voordoen en wie welke kosten voor zich nam/neemt. Indien je de overeengekomen verplichtingen niet nakomt (zoals bij een annulering waar de ander niet mee instemde), zal je bij overmacht in principe meteen ook de kosten van de andere partij dienen te vergoeden. 

In elk geval is het aangewezen om over de kostenkwestie te overleggen, en de afspraken daarover op papier zetten. Dat kan in een schriftelijk contract of in een uitwisseling van e-mails. Kijk ook na of een van de partijen een verzekering gesloten heeft die alle of bepaalde kosten zou kunnen dekken. Wanneer er ten slotte voorschotten betaald of ontvangen werden, zullen die in principe terugbetaald dienen te worden als de overeenkomst ontbonden werd wegens overmacht. Opnieuw behoudt de andere partij het recht op een schadevergoeding, na betaling van een voorschot, indien er geen sprake van overmacht is.Zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk als hun organisatie een evenement laat doorgaan?

In principe zijn bestuurders van een vzw niet persoonlijk aansprakelijk voor schade veroorzaakt door hun organisatie. Immers, iedereen kan fouten maken. Maar, bij fouten die “normaal voorzichtige en zorgvuldige” bestuurders niet zouden maken kunnen ze wel aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit resulterende schade. 

Stel dat een vzw haar activiteiten, concerten of repetities laat plaatsvinden, ondanks het verbod van de overheid, dan zouden de bestuurders ervan persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de mogelijke gevolgen.

 ECONOMISCHE STEUNMAATREGELEN

Let op: momenteel kan er nog niet 100% verzekerd worden of en welke maatregelen van toepassing zullen zijn op onze sector. We volgen dit nauwgezet op, en communiceren hierover van zodra er meer nieuws is.

Hoewel er nog geen kogels door de kerk zijn, geven we toch graag mee dat VLAMO achter de schermen intensief ijvert voor een financiële ondersteuning van geannuleerde concerten en repetities.

Verder lijstte VLAIO op haar website specifieke steunmaatregelen voor zelfstandigen en ondernemingen met betrekking tot het coronavirus op – lees daarbij ook zeker de meest gestelde vragenDenk eraan dat een onderneming in deze “iedere entiteit, ongeacht haar rechtsvorm, die een economische activiteit uitoefent” betreft. 

Een beknopt overzicht:

Overbruggingsrecht

 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten.

 • Zelfstandige activiteit moet worden onderbroken of stopgezet.

 • Deze maatregel kan worden toegepast als de onderneming de activiteit minstens een volledige maand stopzet. Er is een wetsvoorstel ingediend waarbij je vanaf een onderbreking van tenminste 7 opeenvolgende dagen van het overbruggingsrecht kan gebruik maken.

Uitstel betaling (met kwijtschelding verhogingen) voorlopige sociale bijdragen

 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten.

 • Schriftelijk aanvragen bij socialeverzekeringsfonds voor 31 maart 2020 en 15 juni 2020.

 • Geldig voor voorlopige sociale bijdragen eerste en tweede kwartaal 2020.

Vermindering en vrijstelling van voorlopige bijdragen

 • Voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten (als inkomsten lager liggen dan wettelijke drempels).

 • Kan geheel of gedeeltelijk worden toegestaan.

Fiscale maatregelen

 • Voor zelfstandigen en ondernemingen: aantonen effectieve hinder van coronavirus.

 • Afbetalingsplan aanvragen voor bedrijfsvoorheffing, btw, personen-, vennootschaps- en rechtspersonenbelasting

 • Aanvragen voor 30 juni 2020.

Crisiswaarborg

 • Voor ondernemingen en zelfstandigen.

 • Voor bestaande schulden een overbruggingskrediet laten waarborgen door PMV.

Hinderpremie

 • Voor ondernemers die getroffen zijn door een volledige sluiting: eenmalige premie van 4.000 euro, na 21 dagen een vergoeding van 160 euro/dag.

 • Voor ondernemingen die enkel in het weekend moeten sluiten: eenmalige premie van 2.000 euro, na 21 dagen een vergoeding van 160 euro/dag.

 • Meer duidelijkheid over het aanvragen van deze premie komt er deze week aan, je vindt de informatie via deze link

Tijdelijke werkloosheid door overmacht of om economische redenen

 • RVA bevestigt dat tijdelijke werkloosheid wegens overmacht ingeroepen kan worden om medische redenen, om zo één of meerdere werknemers tijdelijk werkloos te stellen.

 • Wat zijn economische redenen en wat is het verschil met overmacht? Lees er alles over in de corona-FAQ die RVA online beschikbaar stelt.SUBSIDIES

Deadline aanvraag subsidies

De deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen en verslaggeving blijven behouden. Het Departement Cultuur, Jeugd en Media stelt zich wel flexibel op met betrekking tot de volledigheid van de subsidieaanvragen of verslaggeving. Dat geldt zowel voor organisaties in de cultuursector als in de jeugdsector.Verslag lopend project

Als je wegens de verstrengde maatregelen niet in staat bent om een volledig dossier in te dienen, stuur je zelf het bewijs van onvolledigheid (bv. een mail van de raad van bestuur) naar kiosk@vlaanderen.be. Geef daarbij ook aan wanneer je het dossier zal kunnen vervolledigen en motiveer de looptijd. Het departement zal dit contextueel bekijken. Onvolledigheid is echter geen reden om een dossier laattijdig in te dienen.Werking

Daarnaast kan de pandemie aanleiding geven tot overmacht. Als de verstrengde maatregelen een directe impact hebben op je werking en de beoogde doelstellingen van je werking, zal het departement daar rekening mee houden bij de beoordeling en de verslaggeving van 2020 volgend voorjaar (2021).


 

 

Advies

 

Infolijn van Cultuurloket

De nood aan juridische of zakelijke antwoorden is hoog in de cultuursector. Daarom kan je je met corona-gerelateerde vragen richten tot de speciale coronalijn van Cultuurloket: 02 534 18 24. Juristen nemen oproepen 7 op 7 aan, telkens tussen 10:00 en 18:00 uur.Advies op maat van Scwitch

Geen antwoord gevonden op je vraag en heb je echt hulp op maat nodig? Bij Scwitch staat een team van experten klaar om concrete vragen te onderzoeken en praktisch advies te geven. Let wel: dit advies is niet gratis. Callcenter Corona

Een vraag over de maatregelen voor zelfstandigen door het coronavirus? De RSVZ (Rijksdienst voor de sociale verzekering der zelfstandigen) voorziet in een gratis hulplijn die elke werkdag bereikbaar is van 8:00 tot 20:00 uur: 0800 12 018.Meldpunt State of the Arts

Er werd een meldpunt opgericht door kunstenaarsplatform State of the Arts. In het document kan je aangeven hoe jij getroffen bent door de coronacrisis.

Algemene informatie

De federale overheid heeft een website ontwikkeld waar algemene info voor burgers verzameld wordt. Op www.infocoronavirus.be kan je een antwoord vinden op de volgende vragen: 

 • Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben?  
 • Mag ik nog op reis gaan?  
 • Hoe kan ik besmetting voorkomen?