Page 5 - KB VBR nr2 April 2017
P. 5

Vlaams-Brabant

Jubileumvieringen

Vlamo Vlaams-Brabant steunt verenigingen die 25 kersensemble). Volgende disciplines komen bij-

jaar of een veelvoud ervan bestaan. Wij schenken voorbeeld in aanmerking: harmonie

de feestvierders (een) muziekwerk(en) voor een (concertband); fanfare; brassband; drum, percus-

max. bedrag van 250 euro.              sie, show, pipers; strijk-, toets- en tokkelinstru-

Volgende richtlijnen dienen echter te worden ge-  menten; accordeon; majo – twirl; blaaskapellen;
respecteerd:                    bigband.

° De viering moet gepaard gaan met een feestelij-  Deze opsomming is niet limitatief. De deelnemen-
ke organisatie (bv. concert, academische zitting). de groepen moeten uit ten minste negen uitvoer-
                          ders bestaan.

° Partituren, voor een maximaal bedrag van 250   4. Alle deelnemende groepen moeten als dusdanig
euro, kunnen door de vereniging op een verlang-   bij Vlamo bekend zijn, hetzij als hoofdgroep, het-
lijstje worden gezet.                zij als subgroep (meer info hierover: ledenadmi-

Niet vergeten :                   nistratie@vlamo.be). Subgroepen die al dan niet

° Lijstje minstens 6 weken voor de geplande acti- samen met hun hoofdgroep afzonderlijk optreden

viteit overmaken aan ons trefpunt; met vermel- op het festival, worden als één groep beschouwd

ding van: titel, uitgeverij, componist (en eventu- in de context van de 2de voorwaarde.

eel bewerker) plus de bezetting (harmonie, fanfa-  5. De financiële tussenkomst door Vlamo bedraagt
re, brassband).
                          € 1.000 en wordt betaald aan de organiserende

° Tijdig een uitnodiging voor de viering sturen   groep, op basis van een schuldvordering.

naar Vlamo Vlaams-Brabant.             6. Alleen groepen/verenigingen die lid zijn van

° Op alle drukwerk i.v.m. deze viering Vlamo    Vlamo komen in aanmerking voor de ondersteu-

Vlaams-Brabant vermelden.              ning.

De partituren worden door ons trefpunt besteld   7. De aanvraag tot ondersteuning gebeurt, in
en tijdens de viering door een afgevaardigde van  functie van de opmaak van de begroting van
Vlamo Vlaams-Brabant overhandigd.          Vlamo, ten laatste tegen 15 oktober van het jaar
                          voorafgaand aan het festival.
Ondersteuning van festivals
Aangepast reglement!                8. De aanvraag wordt ingediend bij de raad van
                          bestuur van de provinciale Vlamo-geleding, die
Vlamo kan de organisatie van festivals ondersteu-  grondig onderzoekt of aan de hierboven geformu-
nen met een bedrag van maximum 1000 euro per    leerde criteria wordt voldaan. Nadien wordt een
manifestatie voor zover er wordt voldaan aan de   positief of negatief advies gegeven aan de raad
volgende criteria:                 van bestuur van Vlamo die, tegen 31 december
                          van het lopende jaar en binnen de mogelijkheden
1. Het festival wordt georganiseerd door een ver-  van de begroting, de uiteindelijke beslissing
eniging, aangesloten bij Vlamo, ter gelegenheid   neemt.
van een verjaardag van de oprichting van de ver-
eniging. De ondersteuning kan slechts worden
verleend vanaf het 25-jarig bestaan of een veel-
voud van 25 jaar.

2. Aan het festival moeten ten minste vijf groepen
deelnemen (de jubilerende vereniging mag hierin
begrepen zijn), met een voldoende regionale
spreiding (groepen uit andere gemeenten dan die
van de organiserende groep). Met uitzondering
van eventuele groepen uit de Waalse of Duitstali-
ge Gemeenschap en buitenlandse groepen, moe-
ten de deelnemende groepen lid zijn van Vlamo.

3. Ten minste één vijfde van de deelnemende
groepen moet uit een andere instrumentale disci-
pline komen (bvb. vier hafa-korpsen en een strij-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10