Lokale subsidies

Gemeente of stad

Verenigingen zijn vaak op zoek naar ondersteuning voor hun dagelijkse werking of voor een bijzonder project. Hiervoor kloppen ze meestal eerst aan bij hun lokale overheid. Veelal bestaan er al goede banden met burgemeester, schepenen, raadsleden of andere vertegenwoordigers. Maar ook zij zijn vaak gebonden door reglementen en budgetten. 

 • Neem daarom eerst een kijkje op de website van jouw stad of gemeente. Daar krijg je al snel een zicht op alle subsidies en toelagen die er op dit niveau bestaan. 
 • Wanneer je gemeente of stad een cultuurcoördinator in dienst heeft, zal die jou zeker de weg kunnen wijzen om van alle mogelijkheden gebruik te maken. 

Steden hebben doorgaans meer subsidiemogelijkheden dan kleine gemeenten. Hier vind je voorbeelden van steden die sterk inzetten op de financiële ondersteuning van cultuur. Wie weet kunnen ze als inspiratie dienen voor jouw stad of gemeente? ;-)


Vlaamse subsidies

Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Tot 2018 konden verenigingen terecht bij de provinciale overheden voor ondersteuning. Maar de provincies verloren hun bevoegdheid voor cultuur. Hierdoor verschoven de budgetten voor cultuur naar de lokale besturen en de Vlaamse overheid. In 2019 ging het decreet voor bovenlokale cultuurwerking van start. Dit decreet voorziet 3 subsidielijnen, waarvan er 1 financiële ondersteuning biedt aan culturele organisaties en verenigingen: de projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten. 

Bovenlokaal wil zeggen dat je project verder reikt dan de grenzen van jouw stad of gemeente (zonder een weerslag te hebben op de hele Vlaamse Gemeenschap). Verbinding staat hierbij centraal. Het decreet stimuleert dan ook de samenwerking met andere culturele sectoren en disciplines, en zelfs andere beleidsdomeinen (bv. onderwijs, welzijn, toerisme, sport ... ). 

Er zijn 2 indienrondes per jaar, met als deadline:

 • 15 mei voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 december van het jaar volgend op het aanvraagjaar en maximaal 3 jaar lopen
 • 15 november voor projecten die starten tussen 1 juli van het jaar volgend op het aanvraagjaar en 30 juni van het jaar daarop en maximaal 3 jaar lopen

Enkel rechtspersonen (bv. vzw’s) kunnen indienen. Een feitelijke vereniging kan wel als partner deel uitmaken van een project. Het subsidiebedrag is niet (minimaal of maximaal) begrensd.

Op de website van de Vlaamse overheid vind je alle info, voorwaarden en indiendata voor het indienen van een bovenlokaal cultuurproject.

OP/TIL MAAKT JE WEGWIJS

Geef je projectideeën vorm met de hulp van OP/TIL. OP/TIL maakt jou wegwijs met een stappenplan, consults op maat en de toolkit Bovenlokaal Werken. Wil je kort een idee aftoetsen, of heb je een kleine of grote vraag? Stel die elke donderdag tijdens een online VRAAG/RAAK. Komt jouw projectidee in aanmerking? Check het hier

Video

De eerstvolgende indiendatum is 15 mei 2024.

NIEUW: kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten

Uit recent onderzoek is gebleken dat de drempel van de projectsubsidielijn binnen het huidige decreet te hoog is voor kleine spelers, niet-professionele organisaties en amateurkunstenverenigingen. Daarom keurde de Vlaamse Regering een aanvullende nieuwe, tijdelijke subsidielijn voor kleinschalige projecten goed. 

Hiermee wil ze de kleinere actoren aanmoedigen om bovenlokaal – over de gemeentegrenzen heen – samen te werken en culturele projecten op te zetten.

De lat zal in elk geval minder hoog liggen: er is een eenvoudiger aanvraagformulier en de beslissing wordt sneller genomen. Toch zijn er ook enkele voorwaarden, waaronder:

 • Het project moet bovenlokaal zijn en de reguliere werking overstijgen.
 • Er moet een samenwerking zijn met minstens 1 andere partner.
 • Enkel rechtspersonen zonder winstgevend doel (vzw’s), lokale besturen, districten en autonome gemeentebedrijven kunnen een project indienen. Een feitelijke vereniging kan dus geen aanvraag indienen, maar wel samenwerken met de aanvrager.
 • Het project heeft een maximale duurtijd van 1 jaar.
 • Het gevraagde subsidiebedrag is maximaal 25.000 euro en de totale geraamde projectkost bedraagt maximaal 75.000 euro.

Er zijn twee indienrondes per jaar, met als deadline:

 • 1 maart: voor projecten die starten vanaf 1 juli van hetzelfde jaar
 • 1 september: voor projecten die starten vanaf 1 januari van het volgende jaar

Het indienen gebeurt via KIOSK, de digitale applicatie van de Vlaamse overheid.

Vanaf 2024

Het subsidiereglement treedt in werking op 1 januari 2024 en loopt maximaal 3 jaar. Vanaf 2027 zou er een subsidielijn voor kleine projecten komen in het vernieuwde Bovenlokaal Cultuurdecreet.

Meer weten?

De eerstvolgende indiendatum is 1 september 2024.


Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden (kortweg IGS) vormen een tweede piste binnen het bovenlokaal cultuurdecreet.

Wat?

Een IGS is een netwerk van samenwerkende gemeentes en/of districten dat werkingssubsidies ontvangt om in de regio een coördinerende en ondersteunende rol op te nemen in het bovenlokale culturele veld. Ook hier staan verbinden, samenwerken met de culturele spelers in de regio en bruggen bouwen naar andere sectoren centraal. Sinds januari 2020 werken reeds 19 erkende IGS'en aan meer cultuur. Je vindt ze op deze kaart.

Regionaal aanspreekpunt voor cultuur

IGS'en vormen een aanspreekpunt voor alle culturele spelers binnen een regio. Maakt jouw stad of gemeente deel uit van een IGS? Ga dan even naar de website van jouw regionaal IGS en maak kennis met hun werking. Of neem contact op voor culturele mogelijkheden, oplossingen ... op maat! 

Video

Projectsubsidies voor talentontwikkeling

Deze subsidielijn liep af eind 2023. Het is niet meer mogelijk om hiervoor subsidies aan te vragen. 


Internationale projecten

Ook voor projecten met een internationaal karakter zijn er subsidielijnen binnen het Vlaamse amateurkunstendecreet:

Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project

Wanneer je als amateurkunstenaar of als vereniging deelneemt aan een internationaal project met internationale uitstraling, dan kun je bij de Vlaamse overheid een tussenkomst in de reiskosten aanvragen. Opgelet: alleen de vervoerskosten naar het buitenland en terug komen in aanmerking voor subsidiëring. Onkosten ter plaatse of een rondreis in het buitenland worden niet terugbetaald. 

 • Bekijk hier de geldende regels.

Internationale culturele projecten in Vlaanderen

Ben je zelf de organisator van een internationaal cultureel project in Vlaanderen? Dan voorziet de Vlaamse overheid onder heel specifieke voorwaarden ondersteuning. Er zal een grondige screening gebeuren van het project. Kwaliteit en internationale uitstraling zijn absolute vereisten.

 • Lees hier of jouw project hiervoor in aanmerking komt.

Cofinanciering voor internationale projecten

 • Lees hier of jouw project hiervoor in aanmerking komt.
Tips voor een goed subsidiedossier

Het opstellen van een subsidiedossier doe je niet in 1-2-3. Voorzie daarom voldoende tijd om een kwaliteitsvol dossier op te stellen. We helpen je op weg met deze tips en tricks:

15 tips voor een goed subsidiedossier (Flanders DC)

Ondersteuning door VLAMO:

VLAMO geeft aangesloten verenigingen op artistiek en organisatorisch vlak een duwtje in de rug.

VLAMO gaat op zoek naar een creatief en artistiek initiatief dat door de buitengewone vorm een blijvende impact op de omgeving heeft.