Lokale subsidies

Gemeente of stad

Verenigingen zijn vaak op zoek naar ondersteuning voor hun dagelijkse werking of voor een bijzonder project. Hiervoor kloppen ze meestal eerst aan bij hun lokale overheid. Veelal bestaan er al goede banden met burgemeester, schepenen, raadsleden of andere vertegenwoordigers. Maar ook zij zijn vaak gebonden door reglementen en budgetten. 

 • Neem daarom eerst een kijkje op de website van jouw stad of gemeente. Daar krijg je al snel een zicht op alle subsidies en toelagen die er op dit niveau bestaan. 
 • Wanneer je gemeente of stad een cultuurcoördinator in dienst heeft, zal die jou zeker de weg kunnen wijzen om van alle mogelijkheden gebruik te maken. 

Steden hebben doorgaans meer subsidiemogelijkheden dan kleine gemeenten. Hier vind je voorbeelden van steden die sterk inzetten op de financiële ondersteuning van cultuur. Wie weet kunnen ze als inspiratie dienen voor jouw stad of gemeente? ;-)


Vlaamse subsidies

Projectsubsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Tot 2018 konden verenigingen ook terecht bij de provinciale overheden voor ondersteuning. Maar hun bevoegdheid voor cultuur ging verloren. Hierdoor verschoven de budgetten voor cultuur naar de lokale besturen en de Vlaamse overheid. Dit resulteerde in een nieuw decreet voor bovenlokale cultuurwerkingDit decreet voorziet 3 subsidielijnen, waarvan er 1 financiële ondersteuning biedt aan culturele organisaties en verenigingen: de projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten. 

Bovenlokaal wil zeggen dat je project verder reikt dan de grenzen van jouw stad of gemeente (zonder een weerslag te hebben op de hele Vlaamse Gemeenschap). Verbinding staat hierbij centraal. Het decreet stimuleert dan ook de samenwerking met andere culturele sectoren en disciplines, en zelfs andere beleidsdomeinen (bv. onderwijs, welzijn, toerisme, sport ... ). 

Er zijn 2 indienrondes per jaar, met als deadline:

 • 15 mei voor projecten die starten tussen 1 januari en 31 december van het jaar volgend op het aanvraagjaar en maximaal 3 jaar lopen
 • 15 november voor projecten die starten tussen 1 juli van het jaar volgend op het aanvraagjaar en 30 juni van het jaar daarop en maximaal 3 jaar lopen

Op de website van de Vlaamse overheid vind je alle info, voorwaarden en indiendata voor het indienen van een bovenlokaal cultuurproject.

Subsidies aanvragen voor een bovenlokaal cultuurproject doe je niet alleen. Bekijk hier vier tips van OP/TIL. Ga zeker ook eens naar de website van OP/TIL of contacteer hen om jouw culturele praktijk op te tillen!

Video

Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden (kortweg IGS) vormen een tweede piste binnen het bovenlokaal cultuurdecreet.

Wat?

Een IGS is een netwerk van samenwerkende gemeentes en/of districten dat werkingssubsidies ontvangt om in de regio een coördinerende en ondersteunende rol op te nemen in het bovenlokale culturele veld. Ook hier staan verbinden, samenwerken met de culturele spelers in de regio en bruggen bouwen naar andere sectoren centraal. Sinds januari 2020 werken reeds 19 erkende IGS'en aan meer cultuur. Je vindt ze op deze kaart.

Regionaal aanspreekpunt voor cultuur

IGS'en vormen een aanspreekpunt voor alle culturele spelers binnen een regio. Maakt jouw stad of gemeente deel uit van een IGS? Ga dan even naar de website van jouw regionaal IGS en maak kennis met hun werking. Of neem contact op voor culturele mogelijkheden, oplossingen ... op maat! 

Video

Projectsubsidies voor talentontwikkeling

De Vlaamse overheid lanceerde in het voorjaar van 2021 een nieuwe subsidielijn om talentontwikkeling in de amateurkunstensector aan te moedigen. Het gaat om een experimenteel reglement met een maximale looptijd van 3 jaar. Wil je als amateurkunstenaar of amateurkunstenvereniging een project opstarten rond talentontwikkeling om de artistieke talenten binnen jullie vereniging of de omkadering van jouw artistieke praktijk een boost te geven? Dan is deze subsidielijn misschien iets voor jou/jullie!

Opgelet: Vanaf 2022 is het voor aanvragers verplicht om samen te werken met en/of een beroep te doen op de expertise van een externe partner, zoals het DKO of het professionele kunstenveld. 

Voor wie?

 • Individuele amateurkunstenaars (natuurlijke personen)
 • Amateurkunstenkunstenvereniging met rechtspersoonlijkheid (vzw) uit Vlaanderen

Aanvragers die een structurele werkingssubsidie ontvangen binnen de beleidsdomeinen cultuur, jeugd, media en sport, of van wie nog een vorig gesubsidieerd project binnen dit reglement loopt, komen niet in aanmerking!

Feitelijke verenigingen kunnen als natuurlijk persoon een subsidieaanvraag indienen. De persoon die optreedt als contactpersoon en vertegenwoordiger is dan hoofdelijk aansprakelijk. 

Over het project en de aanvraag

 • Het moet gaan om een afgebakend project, dat maximaal 2 jaar (24 maanden) duurt. Het reglement dient dus niet voor de subsidiëring van reguliere werkingskosten. 
 • Je project heeft een duidelijke meerwaarde voor de ontwikkeling van jullie artistieke of omkaderende competenties (opmerking: dit laatste gaat niet over zakelijke of organisatorische competenties, maar wel over 'omkaderende competenties' die van belang zijn voor de beoefening van je kunstdiscipline en impact hebben op de artistieke kwaliteit, bv. promotie van je werk, publiekswerking, podiumkansen).
 • Je project is nog niet van start gegaan en ontvangt geen andere subsidies van de Vlaamse Gemeenschap.
 • Het maximale subsidiebedrag is 10.000 euro per project. 
 • Je dient je subsidieaanvraag tijdig in via de digitale webapplicatie KIOSK.

Er zijn 2 indienrondes per jaar, met als deadline:

 • 15 april: voor projecten die ten vroegste starten op 1 augustus van hetzelfde jaar
 • 15 september: voor projecten die ten vroegste starten op 1 januari van het volgende jaar  

Een aanvrager kan maximaal 1 project per ronde indienen.

Meer info:

DO'S DON'TS
Project (afgebakend in tijd en doel) Reguliere werking / Geen afgebakend traject
Nadruk op (artistieke) groei en ontwikkeling: traject > doel Geen nadruk op talentontwikkeling: doel > traject
Samenwerken met partners die bijdragen tot talentontwikkeling Partners hebben geen duidelijke rol
Duidelijke planning + timing Onduidelijke planning
Transparante en correcte begroting i.f.v. inhoud (talentontwikkeling) Te algemene, vage of onjuiste begroting
Motiveer en licht toe! Bv. keuze partners, kosten, bedragen ... Niet staven van keuzes, kosten gebruiken voor eigen verloning ...

De eerstvolgende indiendatum is 15 september 2022.

Benieuwd naar de projecten en bedragen van de vorige ronde? Klik dan hier.

Lees ook: "317.000 euro voor amateurkunstenprojecten die inzetten op talentontwikkeling" (De Federatie)

Webinar 2021 projectsubsidies talentontwikkeling in de AK (CJM)

Video

Internationale projecten

Ook voor projecten met een internationaal karakter zijn er subsidielijnen binnen het Vlaamse amateurkunstendecreet:

Internationale reistoelagen voor deelname aan een internationaal project

Wanneer je als amateurkunstenaar of als vereniging deelneemt aan een internationaal project met internationale uitstraling, dan kun je bij de Vlaamse overheid een tussenkomst in de reiskosten aanvragen. Opgelet: alleen de vervoerskosten naar het buitenland en terug komen in aanmerking voor subsidiëring. Onkosten ter plaatse of een rondreis in het buitenland worden niet terugbetaald. 

 • Bekijk hier de geldende regels.

Internationale culturele projecten in Vlaanderen

Ben je zelf de organisator van een internationaal cultureel project in Vlaanderen? Dan voorziet de Vlaamse overheid onder heel specifieke voorwaarden ondersteuning. Er zal een grondige screening gebeuren van het project. Kwaliteit en internationale uitstraling zijn absolute vereisten.

 • Lees hier of jouw project hiervoor in aanmerking komt.
Tips voor een goed subsidiedossier

Het opstellen van een subsidiedossier doe je niet in 1-2-3. Voorzie daarom voldoende tijd om een kwaliteitsvol dossier op te stellen. We helpen je op weg met deze tips en tricks:

15 tips voor een goed subsidiedossier (Flanders DC)

Ondersteuning door VLAMO:

VLAMO geeft aangesloten verenigingen op artistiek en organisatorisch vlak een duwtje in de rug.

VLAMO gaat jaarlijks op zoek naar een creatief en artistiek initiatief dat door de buitengewone vorm een blijvende impact op de omgeving heeft.