1. Wat?

Vanaf 1 januari 2022 is er een nieuwe regeling voor verenigingswerk van kracht.

Het verenigingswerk valt vanaf nu ook onder artikel 17 van het koninklijk besluit van 28 november 1969. Dit maakt het voor verenigingen mogelijk om werknemers aan te werven om activiteiten uit te voeren die vroeger onder het verenigingswerk vielen.

2. Voor wie?

De regeling kan onder andere gebruikt worden door:

 • Organisaties van de door de bevoegde overheden erkende amateurkunstensector of organisaties die aangesloten zijn bij een erkende koepelorganisatie, die personen tewerkstellen als artistieke of (kunst)technische begeleiders en lesgevers, coaches en procesbegeleiders en waarvan de prestaties geen artistieke prestaties zijn die al worden gedekt of in aanmerking komen voor de forfaitaire onkostenvergoeding.
 • Organisatoren van socioculturele manifestaties en de personen die ze tewerkstellen voor maximaal 32 uren.

Voor onze sector betekent dit heel concreet voor dirigenten, lesgevers en coaches.

3. Hoe?

Arbeidsovereenkomst - arbeidswetgeving

Vooraleer je met deze regeling van start kan gaan, moet er een arbeidsovereenkomst afgesloten worden. Hieronder vind je hiervoor een modelovereenkomst. Dit wil ook zeggen dat je als vereniging de arbeidswetgeving moet respecteren.

Er zijn wel een aantal uitzonderingen van toepassing:

 • Er is geen recht op gewaarborgd loon of loontoeslagen voor avond-, nacht- en zondagsarbeid.
 • De medewerkers hebben geen recht op opleiding en ook de toepassing van de sectorale regelingen rond vorming zijn uitgesloten.

Tot slot gelden er specifieke opzegtermijnen:

 • Contract onbepaalde duur:
  • 14 dagen opzegtermijn bij anciënniteit minder dan 6 maanden
  • 1 maand opzegtermijn bij anciënniteit meer dan 6 maanden
 • Contract bepaalde duur:
  • 14 dagen opzegtermijn contract van minder dan 6 maanden
  • 1 maand opzegtermijn bij contract van meer dan 6 maanden

Deze nieuwe regeling betekent wel dat je als vereniging aan een aantal verplichtingen zal moeten voldoen. Op www.ikwilaanwerven.be vind je een handige checklist voor het tewerkstellen van werknemers.

Arbeidsongevallenverzekering

Het afsluiten van een arbeidsongevallenverzekering is een absolute verplichting. Je moet deze verzekering afsluiten vooraleer de arbeidsovereenkomst van start gaat. Opgelet: het basispakket verzekeringen dat vervat zit in het VLAMO-lidmaatschap dekt geen arbeidsongevallen. Je moet hiervoor dus een afzonderlijke verzekering afsluiten.

Aangesloten verenigingen kunnen vanaf nu via VLAMO een arbeidsongevallenverzekering bij Belfius aanvragen. Meer informatie over deze verzekering.

Aangifte

De prestaties moeten aangegeven worden via een Dimona

De procedure voor deze aangifte vind je op de website van Sociare of via verenigingswerk.be

Raadplegen contingent uren

Het is steeds interessant vooraf te controleren of de werknemer nog uren beschikbaar heeft om op deze manier aan het werk te gaan. Daarom werd een applicatie ontwikkeld om dit resterend contingent uren van de werknemer te raadplegen. Ook die applicatie is sinds 7 april beschikbaar.

Fiscale fiche

Voor de inkomsten die de verenigingswerkers ontvingen in een kalenderjaar moet je een inkomstenfiche opstellen. Bezorg eveneens een exemplaar van de fiche aan je verenigingswerker, zodat die deze inkomsten kan meenemen bij de aangifte in de personenbelasting.

Info inkomstenjaar 2022:

 • De deadline voor het afleveren van de fiscale fiche voor de inkomsten van 2022 is 1 maart 2023 (zelfs als je anders dan per kalenderjaar je boekhouding voert).
 • Hier vind je het model van de fiche 281.27. Je kan ook zelf een fiche ontwerpen op voorwaarde dat die dezelfde elementen bevat en je de nummering van de vakken respecteert.
 • Deze fiche dien je in via de toepassing Belcotax-on-web. Voor inlichtingen hierover kan je contact opnemen met de FOD Financiën via https://financien.belgium.be/nl of op het nummer 02/5725757.

 • Een handleiding voor het opstellen en/of invullen van deze fiche vind je hier (pdf). Of doorloop alle stappen met de handige presentatie (pps) via onderstaande knop. Download hiervoor eerst de gecomprimeerde map (zip) om de presentatie te kunnen bekijken.

4. Bijzondere voorwaarden

Maximumbedragen - maximumduur 

Verenigingswerkers mogen:

 • maximaal 300 uren per jaar werken, voor alle activiteiten vermeld in artikel 17;
 • maximaal 100 uren per kwartaal werken (behalve in het 3e kwartaal: maximaal 190 uren);
 • als jobstudenten maximaal 190 uren per jaar werken – met toepassing van dezelfde kwartaalplafonds.

Cumulatieverbod

Het is niet mogelijk om deze tewerkstelling te cumuleren met werkloosheid of een ziekte- en invaliditeitsuitkering (tenzij de werknemer in een van deze statuten terechtkomt tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst in het kader van art. 17)

Het leveren van prestaties in het kader van artikel 17 is niet toegestaan indien de werkgever en de betrokken werknemer door een arbeidsovereenkomst, een statutaire aanstelling of een aannemingsovereenkomst verbonden waren gedurende de periode van een jaar voorafgaand aan het begin van de prestaties. Dit geldt ook voor de werknemer die als interim tewerkgesteld was. In deze gevallen is er een wachttijd van 1 jaar.

Er is geen wachttijd indien:

 • de arbeidsovereenkomst beëindigd werd door pensionering
 • de werknemer tewerkgesteld was als student
 • de werknemer een aannemingsovereenkomst had gesloten tussen 1 januari 2021 en 1 oktober 2022 (deze uitzondering geldt enkel voor de socioculturele en amateurkunstensector). Dezelfde wachttijd geldt ook niet voor mensen die tussen 31 december 2020 en 1 oktober 2022 via een Sociaal Bureau voor Kunstenaars (SBK) hebben gewerkt.

Sociale zekerheid - belastingen 

De prestaties zijn vrijgesteld van bijdragen voor sociale zekerheid. De keerzijde van de medaille is dan ook dat de werknemer hiermee geen rechten (bv. pensioen) opbouwt.  

De werknemer betaalt wel een belasting van 10% op het moment van de fiscale afrekening. Alle vergoedingen en kostenvergoedingen worden aan dit tarief belast tot een plafond van 7460 euro per jaar (geïndexeerd bedrag 2024). 

5. Overzicht

+ -
Verzekeringsplicht voor organisatie Beperkte opdrachten
Niet fiscaal vrijgesteld
Geen sociale bescherming
Verschillende administratieve verplichtingen

Gerelateerd

De vrijwilligersvergoeding of gewone forfaitaire kostenvergoeding is een all-in kostenvergoeding voor vrijwilligerswerk.

Deze vergoeding werd vanaf 1 januari 2024 vervangen door de amateurkunstenvergoeding (AKV).

Hoe kun je je dirigent of vrijwilligers binnen je vereniging op een correcte manier vergoeden?